Tietosuojakäytäntö


HENKILÖSTÖLAIN (523 / 99) 10§ edellyttämä rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Osteopaatti Roope Myllymäki
Y-tunnus: 3290414-3
Osoite: Kyläsepänkatu 17 A 8, 33270 Tampere
Puh: 040 410 3874

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Roope Myllymäki
Puh: 040 410 3874

2. Rekisterin nimi

Osteopaatti Roope Myllymäki asiakasrekisteri.

3. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilön antaman suostumuksen perusteella suoritettavien henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on asiakkaiden tietojen yhdistäminen osteopatiapalveluiden tuottamiseen. Tämän vuoksi Osteopaatti Roope Myllymäki kerää asiakkaan terveydentilaa ja yhteystietoja koskevia asioita.

4. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisteröityjen ryhmä koostuu yrityksen osteopatia-asiakkaista. Asiakkailta kerätään vain sellaisia tietoja, jotka ovat olennaisia asiakkaan tutkimista ja hoitoa varten, sekä olennaisia hoidon toteuttamisen kannalta. Asiakkaat antavat itse tietonsa tullessaan ensimmäistä kertaa toimitiloihini osteopatian palvelua varten. Samalla he hyväksyvät, että heidän tietonsa tallennetaan asiakasrekisteriin.

5. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta (PotL 13. ja HeTiL 3§7 kohta). Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

6. Tietojen säilytys

Asiakastietoja säilytetään potilaskortistossa (mapissa) lukollisessa kaapissa.

7. Tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot (HeTiL 26§) viivytyksettä ja maksutta. Tarkastus voidaan toteuttaa käynnin yhteydessä yrityksen omistajan kanssa, kun henkilöllisyys on varmennettu.

Asiakkaalla on oikeus tutustua itseään koskevaan asiakaskorttiin ja pyynnöstä saada se kirjallisena.

Korjauspyyntö ja korjaus tulee tehdä yksilöidysti rajaten käynnin ja tarkistuksen yhteydessä yhdessä yrityksen omistajan kanssa.